جزوه ریاضی عمومی 2

تومان 8,000

نام استاد : دکتر نرگس طاهری
موضوع : جزوه کامل و دست نویس
فصل اول : توابع عددی
حد و پیوستگی توابع دومتغیره
مشتقات زنجیره ای
مشتق سوی
مشتق پارامتری
تعیین پارامتری
تعیین معادله صفحه مماس و خط قائم با استفاده از بردار گرادیان
کاربرد مشتق

فصل دوم : انتگرال دوگانه
حل انتگرال های دوگانه معمولی
تعویض ترتیب انتگرال گیری
تغییر متغیر دکارتی و قطبی
کاربرد انتگرال دوگانه (محاسبه حجم و مساحت )

فصل سوم : انتگرال سه گانه
تغییر متغیر استوانه ای و کروی
کاربرد انتگرال سه گانه (تعیین حجم و محاسبه مساحت رویه ها)

فصل چهارم : انتگرال خط
محاسبه کار با استفاده از انتگرال خط
انتگرال خط مستقل از مسیر
تعیین تابع پتانسیل
قضیه گرین

فصل پنجم : انتگرال سطح
محاسبه شار عبوری از یک رویه
قضیه دیورژانس
قضیه استوکس

مقایسه

توضیحات

 جزوه درسی : جزوه ریاضی عمومی 2
جزوه ریاضی عمومی 2
جزوه درسی ریاضی عمومی 2

جزوه درسی ریاضی عمومی 2

نام استاد : دکتر نرگس طاهری
موضوع : جزوه کامل و دست نویس
فصل اول : توابع عددی
حد و پیوستگی توابع دومتغیره
مشتقات زنجیره ای
مشتق سوی
مشتق پارامتری
تعیین پارامتری
تعیین معادله صفحه مماس و خط قائم با استفاده از بردار گرادیان
کاربرد مشتقفصل دوم : انتگرال دوگانه
حل انتگرال های دوگانه معمولی
تعویض ترتیب انتگرال گیری
تغییر متغیر دکارتی و قطبی
کاربرد انتگرال دوگانه (محاسبه حجم و مساحت )

فصل سوم : انتگرال سه گانه
تغییر متغیر استوانه ای و کروی
کاربرد انتگرال سه گانه (تعیین حجم و محاسبه مساحت رویه ها)

فصل چهارم : انتگرال خط
محاسبه کار با استفاده از انتگرال خط
انتگرال خط مستقل از مسیر
تعیین تابع پتانسیل
قضیه گرین

فصل پنجم : انتگرال سطح
محاسبه شار عبوری از یک رویه
قضیه دیورژانس
قضیه استوکس

تعداد صفحات  : ۱۳۰ ص
حجم کتاب : ۱۹ مگابایت
فرمت فایل دانلودی : pdf
قیمت : 8 هزار تومان